- Hankekuvaus - Project description - Julkaisut / Publications - Materiaalit / Materials - Yhteystiedot / Contact information - Posterit / Posters -

    TIKO-silta logo

In English below.

***

Lukioiden ja korkeakoulujen välinen tietojenkäsittelyn yhteistyömalli

ESR - Euroopan sosiaalirahasto (03/2020 - 12/2022)

Oulun yliopiston ja Oulun Ammattikorkeakoulun yhteishanke

***

Hankekuvaus

Lukioiden ja korkeakoulujen välinen tietojenkäsittelyn yhteistyömalli (TIKO-silta) -hankkeen päätavoitteena on lukioiden ja korkeakoulujen välisen tietojenkäsittelyalan yhteistyömallin tuottaminen. Vuoden 2018 lukiolaki edellyttää korkeakoulujen ja lukioiden välisen yhteistyön lisäämistä, ja tietojenkäsittelyalan yhteistyön tiivistämisen tarve on tullut esille myös meneillään olevan Oamkin koordinoiman LUNO-hankkeen myötä. Tietojenkäsittelyn osalta yhteistyön haasteellisuutta lisää, että lukiot eivät toteuta pakollisia tietojenkäsittelyn kursseja, vaan tietojenkäsittelyalan piirteitä esiintyy useissa oppiaineissa.

Hanke tuottaa konkreettisia keinoja siihen, miten lukiot ja korkeakoulut voivat tehdä yhteistyötä resurssien puitteissa. Hankkeen aikana lukioihin välittyy ymmärrystä korkeakouluopinnoista sekä tietojenkäsittelyalan työelämästä, ja vastaavasti korkeakouluihin päin kulkeutuu tietoa lukioiden käytänteistä ja toiminnasta.

Hankkeen viralliset sivut: http://oamk.fi/tikosilta ja loppujulkaisu https://www.theseus.fi/handle/10024/787444

TIKO-silta-hankkeen toimenpiteinä

  • Oulun ammattikorkeakoulun ja Oulun yliopiston tietojenkäsittelyn opetuksen asiantuntijat jalkautuvat Oulun seudun lukio-opetuksen toimijoiden joukkoon, ja luodaan yhteistyöverkosto.
  • Kartoitetaan kohdekoulujen ja korkeakoulujen yhteistyön tila.
  • Tunnistetaan yhteistyön hyviä käytänteitä ja haasteita.
  • Tuotetaan ja pilotoidaan toimintamalleja ja konkreettisia käytänteitä lukioiden ja korkeakoulujen välisen yhteistyön toteuttamiseksi.
  • Yhteistyömalli voidaan ottaa lukioissa ja korkeakouluissa käyttöön joustavasti lähtökohdat huomioiden.

Tietojenkäsittelyala kattaa monia ei-teknisiä ja luovuutta edellyttäviä tehtäviä ja toimenkuvia kuten käyttöliittymien suunnittelu ja tuotedokumentaation kirjoittaminen. Näillä painotuksilla on lisäksi sukupuolten väliseen tasa-arvoon liittyvä merkitys: on tärkeää, että yhteistyömuodot tukevat sekä mies- että naispuolisten opiskelijoiden oppimistaipumuksia, jotka esimerkiksi ohjelmoinnin osalta tutkitusti eroavat toisistaan.

Kehitettävä yhteistyömalli on sovellettavissa myös muille tieteenaloille, jotka eivät esiinny lukio-opetuksessa selkeinä oppiaineina. Yhteistyömallissa otetaan huomioon lukioiden ja korkeakoulujen erilaiset lähtökohdat, tarpeet ja resurssit, ja siinä hyödynnetään digitaalisia mahdollisuuksia.

***

Co-operative Model of Information Processing Science Between High Schools and Higher Education

ESR - European Social Fund project (03/2020 - 12/2022)

Collaborative project with University of Oulu and Oulu University of Applied Science

***

Project description

Co-operative Model of Information Processing Science Between High Schools and Higher Education project's main objective is to produce a co-operative model of information science education between high schools and higher education units. The Act on General Upper Secondary Education (2018) demands increased co-operation between high schools and higher education, and the need of co-operation has also emerged during the project LUNO coordinated by Oulu University of Applied Sciences. Information science as a focus of co-operation creates challenges, since Finnish high schools do not implement mandatory courses of information science, but topics connected of the field of information science exist in variety of subjects taught for high school students.

The project will produce concrete means of practicing co-operation within given resources. Knowledge of higher education studies and IT work will be passed to high schools and, respectively, higher education units will gain understanding of the practices of high schools.

The official website of the project (in Finnish): http://oamk.fi/tikosilta

During the project

  • The IT education experts of Oulu University of Applied Sciences and University of Oulu will embark to the high school units of Oulu region and a professional network will be established.
  • The state of co-operation between the high schools and higher education will be charted.
  • The good practices and obstacles regarding co-operation will be recognized.
  • Concrete forms of co-operation between high schools and higher education will be produced and piloted.
  • These forms can be later utilized by education units in a flexible way that supports different kinds of initial settings.

Information science contains many tasks and professions that are of non-technical nature such as user interface design and writing documentation. It is also important that the forms of co-operation will support the learning styles of both male and female students, which, based on research data, differ from each other.

The co-operative model to be developed can also be applied to other educational fields that do not exist in high school education as individual subjects. The model will take into account the varied premises, needs and resources of the high school units, and modern digital solutions will be utilized.

***

Julkaisut / Publications

Is IT Worth It? A Literature Review on Stakeholders and Their Value Propositions in IS Education Outreach Programs 

Guiding Students Together: Value Expectations and Propositions in Education Outreach Programs 

Perceiving ICT: Factors Influencing the Selection of Information Systems as a Major 

Hankkeen loppujulkaisun löydät täältä / The project's final publication can be found here (in Finnish): https://www.theseus.fi/handle/10024/787444

Blogitekstejä hankkeen toiminnasta löydät täältä / Blog posts of the project's activities (in Finnish)https://blogi.oamk.fi/tiko-silta/

***

Materiaalit / Materials (in Finnish)

***

Yhteystiedot / Contact Information

Oulun Yliopisto / University of Oulu - (firstname.lastname AT oulu.fi)

Fanny Vainionpää, Netta Iivari, Marianne Kinnula, Tonja Molin-Juustila, Joni Rajala & Jenni Holappa

Projektipäälikkö / Project manager: Tuula Harju, Oamk / Ouas - (firstname.lastname AT oamk.fi)

***

Posterit / Posters