Redesigning Equality and Scientific Excellence Together

EU 2020 RESET (Redesigning Equality and Scientific Excellence Together) projektissa keskitytään sukupuolten tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseen yliopistoissa. Erityisenä haasteena on huippututkimuksen, tasa-arvon ja moninaisuuden monimutkaisten suhteiden määrittäminen. RESET -hanke toimii yhteistyössä Oulun yliopiston tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunnan kanssa. Hanke yhteistoiminnallisesti kehittää ja kokeilee toimintatapoja ja työkaluja, joiden avulla sukupuolten ja risteävien erojen merkitys tulisi paremmin huomioiduksi koulutuksessa ja tutkimuksessa. Esimerkiksi hankkeessa kehitetään ja kokeillaan uusien tutkimushankkeiden sukupuolivaikutusten arviointia, jossa etukäteen analysoidaan tutkimusprosessia ja -tuloksia, jotta sukupuolten väliset erot tulisi huomioiduksi ja tulokset olisivat eettisesti kestäviä ja korkeatasoisia. Tavoitteena on, että sukupuolen huomioiminen tutkimuksessa integroituisi olemassa oleviin toimintamalleihin. Oulun yliopiston henkilöstöä kannustetaan mukaan luomaan toimintamalleja, jotka tukevat sukupuolten tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta uuden tiedon tuottamisessa. Sukupuolen huomioimista tutkimuksessa vaaditaan jatkossa entistä vahvemmin muun muassa tutkimusta julkaistaessa ja tutkimusrahoitusta haettaessa.

Yhteystiedot

etunimi.sukunimi@oulu.fi

  • Netta Iivari
  • Mervi Heikkinen
  • Tuija Lämsä

----

In English:

The EU 2020 RESET (Redesigning Equality and Scientific Excellence Together) project focuses on the promotion of gender equality and equity in universities. A particular challenge is to define the complex relationships between cutting-edge research, equality and diversity. The RESET project cooperates with the University of Oulu's equality and diversity committee. The project will collaboratively develop and experiment with policies and tools to better address the importance of gender and intersecting differences in education and research. For example, the project will develop and test gender impact assessments for new research projects, analyzing in advance the research process and results in order to take into account gender differences and to ensure that the results are ethically sustainable and of a high standard. The aim is for gender mainstreaming in research to be integrated into existing policies. The staff of the University of Oulu is encouraged to create operating models that support gender equality and equality in the production of new information. In the future, gender mainstreaming in research will be increasingly required, for example, when publishing research and applying for research funding.

Contact

firstname.lastname@oulu.fi

  • Netta Iivari
  • Mervi Heikkinen
  • Tuija Lämsä