Lukiolaisista nostetta ohjelmistoalalle - Female high-schoolers to IT field

European Social Fund (ESR - Euroopan sosiaalirahasto) project (9/2017 - 8/2019)

Collaborative project with Oulu University of Applied Sciences

Contact Information at University of Oulu:

Netta Iivari, Marianne Kinnula, Tonja Molin-Juustila (project manager at University of Oulu), Fanny Vainionpää (firstname.lastname AT oulu.fi)

Contact Information at Oulu University of Applied Sciences:

Tuula Ijäs (project manager), Matti Viitala (firstname.lastname AT oamk.fi)

Description / Projektin kuvaus

Lukiolaisista Nostetta Ohjelmistoalalle (LUNO) -hankkeen päätavoitteena on lisätä naispuolisten opiskelijoiden osuutta ohjelmistoalan lukion jälkeisessä koulutuksessa. Naisten aliedustuneisuus ohjelmistoalan työtehtävissä on kansallinen ja globaalistikin tunnistettu ongelma. Vaikka digitaalisuus ja ohjelmistot ovat sukupuoleen katsomatta yhä suurempi osa kaikkien kansalaisten elämää, on ohjelmistoalalle kouluttautuvista opiskelijoista ylivoimaisesti suurin osa miehiä. Toisen Pohjois-Pohjanmaatakin koskettavan ongelmakentän muodostaa pula ohjelmistoalan osaajista. Esimerkiksi Oulun seudulla on toistuvasti raportoitu ohjelmistoyritysten vaikeuksista löytää osaavaa työvoimaa. Viimeaikaisessa uutisoinnissa (esim. Kaleva 7.2.2017) on myös tullut julki yritysten halu rekrytoida erityisesti naispuolisia työntekijöitä. Vuoden 2016 opetussuunnitelmauudistus on tuonut ohjelmoinnin pakolliseksi osaksi perusopetusta. Lukioissa on syytä reagoida nyt, koska lukioihin tuleva opisekelija-aines on jo ottanut ensiaskeleensa ohjelmoinnin saralla ja mahdollisesti herännyttä kiinnostusta on syytä tukea tai vaihtoehtoisesti sellainen voidaan pyrkiä herättämään ennen tärkeitä uraan liittyviä valintoja. Lukioissa on jo havaittu ohjelmoinnin opetuksen tärkeys ja ohjelmointi on tulossa valinnaiseksi kurssiksi opetustarjontaan. Julkisuudessa on kuitenkin myös käyty keskustelua siitä, kuinka opettajat kokevat ohjelmoinnin opetuksen haastavaksi ja pelkäävät ammattitaitonsa riittämättömyyttä. Lukioille on syytä tarjota toimintamalleja ja -välineitä tähän tarkoitukseen.


On olemassa tutkimustietoa siitä, että naispuoliset opiskelijat lähestyvät ohjelmointitehtäviä eri tavoin kuin miespuoliset opiskelijat. Jotta saavutetaan parhaat mahdolliset oppimistulokset, tulee tämä ottaa huomioon opetuksessa. On myös tärkeää, että ohjelmointi kuvataan opiskelijoille yhtenä ohjelmistokehityksen työtehtävistä, joiden joukossa se on tärkeässä roolissa, mutta jotka edellyttävät myös esimerkiksi suunnittelu- ja testaustyötä. Koska ohjelmistoalaan liittyvät mielikuvat välittyvät ja tulevat jatkossakin välittymään koulujen henkilöstön (lukioissa opettajien ja opinto.ohjaajien) kautta, on tärkeää, että he ymmärtävät työn todellisen luonteen. Tämä ymmärrys puuttunee usein niiltäkin opettajilta, jotka sinällään kykenevät opettamaan ohjelmoinnin perusteita. Hankkeen keskiössä ovat siis ohjelmoinnin ja sen opettamisen lisäksi ohjelmistoalaan liittyvät mielikuvat ja alan kiinnostavuus.

LUNO-hankkeen toimenpiteinä
- Oulun ammattikorkeakoulun ja Oulun yliopiston ohjelmoinnin ja ohjelmistokehityksen opetuksen asiantuntijat jalkautuvat Oulun seudun ja Oulun Eteläisen lukio-opetuksen toimijoiden joukkoon, ja luodaan yhteistyöverkosto.
- kartoitetaan kohdekoulujen tietojenkäsittelyn opetuksen tila.
- tunnistetaan opetuksen hyviä käytänteitä ja pedagogisia esteitä.
- tuotetaan ja pilotoidaan toimintamalleja ja konkreettisia työkaluja lukiotason tietojenkäsittelyn opetukseen tukien
erityisesti lukioiden naispuolisten opiskelijoiden oppimista. Työkalut mahdollistavat tietojenkäsittelyaineksen integroinnin paitsi tietotekniikkakursseille myös muihin oppiaineisiin, ja niitä voidaan ottaa lukioissa käyttöön joustavasti erilaiset opetuksen ja opiskelijoiden lähtökohdat huomioiden.

Hankkeen tuloksena
- koulutuksellinen tasa-arvo paranee.
- ohjelmistoalan miesvaltaisuus vähenee.
- lukioiden opettajien ja opinto-ohjaajien valmiudet paranevat, ja he saavat konkreettista välineistöä tietojenkäsittelyn opetukseen ja opintojen ohjaukseen.
- lukioiden ja korkeakoulujen verkostoituminen kehittyy, ja syntyy uusia yhteistyömuotoja.

Hankkeen aikana siirtyy pedagogista osaamista toimijoiden välillä. Hankkeen oppimat sekä kehitetyt työkalut ja toimintamallit tullaan julkaisemaan avoimesti verkossa, ja hankkeen aikana toteutetaan verkostofoorumi, joka tukee
viestintää sidosryhmien välillä.

Hankkeesta hyötyvät pitkällä aikavälillä opiskelijoiden lisäksi myös ohjelmistoalan yritykset uuden osaavan työvoiman kautta. Naisten saaminen lisääntyvissä määrin koulutuksen kautta ohjelmistoalan tehtäviin on tärkeää myös siksi, että se tuo uusia näkökulmia alan innovointiin.